top of page

UKKEL VOORUIT

Uccle En Avant - Ukkel Vooruit is een burgerlijst die uit vrouwen en mannen van alle horizonten, van alle leeftijden en van alle wijken van Ukkel samengesteld is. Samen willen de kandidaten de levenskwaliteit in Ukkel behouden en verbeteren.

 

Het is een totaal nieuwe ploeg die vol enthousiasme een nieuwe start wil geven aan het bestuur van onze gemeente.

Het is een onafhankelijke lijst die niets te zien heeft met de traditionele partijen. Het programma van de burgerlijst is innoverend en concreet. 

 

De kandidaten van Ukkel Vooruit wensen van Ukkel een gemeente te maken waar iedereen zich goed voelt ongeacht zijn taal of cultuur. Aangezien talenkennis belangrijk is in de zoektocht naar werk alsook voor de dialoog met personen van een andere cultuur, streven de kandidaten van Ukkel Vooruit naar een beter onderwijs van de talen in de Ukkelse scholen en de uitwisseling van leerkrachten en leerlingen tussen de Ukkelse scholen en de scholen in de rest van België.

Voltallige Ukkelse gemeenteraad vraagt studie naar verlenging metrolijn 3

Ons project voor Ukkel

 

 

Wie zijn wij?

Ukkel Vooruit is een Burgerlijst voor politieke vernieuwing. Ze is samengesteld uit vrouwen en mannen van alle horizonten en uit alle wijken van Ukkel die zich hard willen inzetten om de levenskwaliteit in onze gemeente te garanderen

Ukkel wordt met heel wat uitdagingen geconfronteerd, waarbij vooral de mobiliteit het grootste knelpunt vormt. Maar ook de ontwikkeling van haar wijken, de netheid en het leefmilieu, de veiligheid, de instandhouding van haar economische activiteiten, de werkgelegenheid, de huisvesting en het goed bestuur zijn andere uitdagingen die ze aan moet gaan. 

Na de schandalen, ook in Ukkel, die een smet op het blazoen van veel van onze mandatarissen wierpen, verwachten onze medeburgers een onberispelijk beheer van onze gemeente waar inhoudelijk werk op glitter en public relations moet primeren. Het beheer van onze gemeente moet verder gaan dan de waan van de dag en moet onze aandacht op de toekomst richten. Het moet ambitieus en innovatief zijn. 

Het is deze overtuiging die de kandidaten van de lijst Ukkel Vooruit voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 beweegt.

Ons programma

 

De uitdagingen waarmee onze gemeente geconfronteerd wordt, aangaan:

De mobiliteitsuitdaging

Mobiliteit is het grootste knelpunt van Ukkel. Overal tezelfdertijd werken, dit is onaanvaardbaar! De coördinatie van de werken moet verbeterd worden en de duur ervan ingekort. Ook de informatie over de werken moet beter. De gemeentelijke dienst voor wegen en mobiliteit en de lokale politie moeten meer belang stellen in deze informatie.

Een nieuw mobiliteitsplan moet samen met alle betrokken actoren opgesteld worden (gemeente, Gewest, MIVB, NMBS, ...). Het gemeentelijk parkeerplan moet op zijn beurt geëvalueerd en in functie van deze evaluatie herbekeken worden.

De door de MIVB aangeboden verbindingen met Ukkel moeten goed zijn. In de toekomst onderbrekingen van het aanbod voor pakweg de lijnen 4 en 51 creëren, is niet de juiste oplossing. Het aanbod in het zuiden van de gemeente moet verbeterd worden. De toegang met de fiets tot de stations moet ruim baan krijgen en de installatie van beveiligde fietsboxen moet de norm worden. Er moet een fiets-GEN tussen het station Kalevoet en het Zuidstation komen.

De gemeentelijke programma’s voor renovatie van de voetpaden moeten voortgezet en uitgebreid worden. Van belang is ook dat ze de mobiliteit voor personen met een beperkte mobiliteit gemakkelijker maken.

De gemeente moet het leiderschap op zich nemen aangaande de denkoefening over het verlengen van de metro naar Ukkel en een studiebureau moet haar hierbij ondersteunen.

Zonder de, voortdurend uitgestelde, concretisering van het GEN af te wachten, moeten de rijtijden van de treinen op de lijnen 26 en 124 verbeterd worden en ter hoogte van het Lycée Français moet er een nieuwe halte komen. Het station van Linkebeek moet in de MTB-zone opgenomen worden.

Het gebruik van de elektrische wagen moet aangespoord worden door een netwerk van elektrische laadpalen te ontplooien.

De stedenbouwkundige uitdaging

De gemeente moet niet hals over kop alles op alles zetten voor de verdichting van haar grondgebied, maar ze wel beheersen.

Ze moet haar groene karakter en ook het gebouwenerfgoed dat waardevol is, beschermen en verder de hedendaagse architectuur aanmoedigen. Ze moet toezien op de goedkeuring van beheerplannen voor zowel alle openbare groene ruimten, als van die voor alle gerangschikte landschappen of die in Natura 2000-gebied gelegen zijn.
De sportzones in open lucht moeten hun belangrijkste bestemming behouden en de reconversie tot stadsboerderijen van daken van grote oppervlakten zoals die van de Inno en van de aangrenzende parking moeten aangemoedigd worden.

Nieuwe bijzondere bestemmingsplannen moeten opgesteld worden (Pasteur en Moensberg) om de toekomstige ontwikkeling van de betrokken gebieden te plannen en het behoud van een groot aantal groene ruimten te garanderen.

Er is ook een nieuw gemeentelijk ontwikkelingsplan nodig dat een luik moet bevatten dat een gemeentelijk richtplan voor commerciële stedenbouw vormt. Zo bekomt men een globaal beeld van de handelsontwikkeling in Ukkel en kan men de initiatieven vaststellen waardoor die ondersteund kan worden.

Men moet de wijken die dat nodig hebben nieuw leven inblazen. Daarvoor zijn renovatie van het gebouwenbestand en van de openbare ruimte en een niet aflatende strijd tegen leegstand noodzakelijk. Daarvoor zijn ook geschikte initiatieven in de strijd tegen de sociale tweedeling in deze wijken noodzakelijk.
Speciale aandacht moet gaan naar de kwaliteit, de gezelligheid, het onderhoud en de vergroening van onze openbare ruimten.

Men moet de toegang tot huisvesting voor iedereen bevorderen. Dit veronderstelt dat men bij de uitreiking van de stedenbouwkundige vergunningen een waaier van verschillende woonoppervlakten handhaaft. Dit veronderstelt ook vernieuwende formules zoals erfpachtovereenkomsten op openbare terreinen om koopwoningen voor middelgrote inkomens te bevorderen en door de kostprijs van de grond te verminderen.

 

De milieu-uitdaging

Ukkel is een groene gemeente en moet dat ook blijven. Bij de uitreiking van de stedenbouwkundige vergunningen moet een groot deel van de oppervlakte van het terrein waarop men bouwt, waterdoorlatend blijven en er moet ruimte voor aanplantingen zijn.

De 40 voorstellen van het Natuurplan Ukkel moeten alle uitgevoerd worden en de natuurdimensie moet voor alle, zowel publieke als private, beheerders van groene ruimten een automatisme worden. Er moet een label tot stand gebracht worden om de ter vervulling van de Natuurplandoelstellingen mooiste initiatieven via de media als voorbeeld in de kijker te zetten. De vegetatie moet daar waar mogelijk uitgebreid worden (groendaken en groene gevels, aanplanting van rijen bomen, ...). De voor individuele en collectieve moestuinen beschikbare oppervlakten alsook de ruimten waar collectief composteren kan plaatsgrijpen, moeten uitgebreid worden door zowel de terreinen die eigendom van de gemeente zijn als die van andere overheden of van privé-eigenaars die bereid zijn om ze voor dit doel ter beschikking te stellen, in te zetten.

Het herstelprogramma van de Ukkelse beken moet een vervolg krijgen. De strijd tegen overstromingen en voor een duurzaam waterbeheer moet een prioriteit van de gemeentelijke actie vormen.
De “blitsacties” bestaande uit een brede waaier van diensten in verband met netheid moeten aanzienlijk uitgebreid worden. Bewust vervuilend gedrag moet veel meer dan vandaag het geval is, bestraft worden.

Een anti-lawaai-coördinatie moet opgericht worden die als taak heeft om de te voeren acties tegen lawaai te omschrijven en voor te bereiden.
De programma’s “De school, energie en ikzelf” moeten ten aanzien van alle gemeentescholen en de scholen van andere netten veralgemeend worden. De gemeente moet een gedeelte van haar wagenpark, bij de vernieuwing ervan, door elektrische voertuigen of op gas vervangen.

 

 

De sociale uitdaging

De inspanningen van de gemeente betreffende werkgelegenheid moeten samen met partners zoals Actiris nog geïntensiveerd worden. De oprichting van een club met Ukkelse ondernemers moet aangemoedigd worden.

Onze commerciële centra zijn een belangrijke bron van werkgelegenheid. Hun ontwikkeling moet zowel op het gebied van de stedelijke mix en de aantrekkelijkheid van onze gemeente, als op het gebied van de arbeidsplaatsen die ze aanbieden, ondersteund worden.

De renovatie van bestaande sociale woningen en het in beheer nemen van privéwoningen door het Sociaal Woningbureau Ukkel (SWU) moeten voorrang op de programma’s voor het bouwen van nieuwe woningen krijgen. 

In de strijd tegen de stadskankers moet de gemeentelijke Grondregie over de financiële en menselijke middelen beschikken om de aankoop- en renovatieoperaties van gebouwen uit te voeren. Het renovatieproject door de gemeente van het station Kalevoet moet concreet vorm krijgen.

Het OCMW moet voldoende menselijke en financiële middelen krijgen om zijn beleid van herinschakeling, socialisering en sociale coördinatie dat onder zijn takenpakket valt, verder te zetten en te ontwikkelen. De verwezenlijking van belangrijke projecten (renovatie en heropbouw van het home van Neckersgat, opening van een opvangcentrum voor jonge vrouwen in moeilijkheden), de verdere modernisering van de beheerprocedures van het centrum, de zoektocht naar schaalvoordelen en efficiëntie van de dienst door met de gemeente nuttige synergieën te ontwikkelen, zijn evenveel concrete uitdagingen voor de komende 6 jaar. Om de eenzaamheid van sommige ouderen te doorbreken, zou er een oproep voor vrijwilligers gelanceerd moeten worden die bereid zijn om “het peterschap op te nemen” voor senioren die alleen wonen en om hen te bezoeken.

De gemeente en het OCMW moeten alle initiatieven ondersteunen waardoor sociale banden aangehaald kunnen worden: van jeugdbewegingen, sportclubs en culturele activiteiten tot wijkmaaltijden. Ze moeten tot interculturele, intergenerationele activiteiten en vormen van coöperatieve onderlinge hulp aansporen. Ieder jaar zou er een “week van de ouderen” georganiseerd moeten worden.

Op drukbezochte plaatsen (scholen, sportterreinen, ...) moeten er verder defibrillatoren geplaatst worden.

Sport is een factor van gezondheid, maar ook van socialisering van jongeren. Alle, zowel individuele als collectieve, sporten moeten door de gemeente ondersteund worden en ook de toegang tot sport voor personen met een handicap verdient een duwtje in de rug. De gemeentezalen van de Globe en van de Stroobantlaan die in zeer slechte staat zijn, moeten gerenoveerd of opnieuw opgebouwd en vergroot worden. In wijken zoals Homborch moeten multisporttereinen voor jongeren gecreëerd worden. De partnerships tussen scholen en sportclubs moeten versterkt worden.

Ook een drietalige brochure uitwerken bestemd voor nieuwe inwoners is onontbeerlijk.

Ukkel moet een voor jongeren aantrekkelijke gemeente worden. Het gros van de door de gemeente of andere actoren georganiseerde activiteiten beperken zich tot de adolescentie (sommige, zoals de buitenschoolse activiteiten, zijn pareltjes in onze gemeente die absoluut behouden moeten blijven). Er is echter ook een aanbod nodig dat met de behoeften van de jonge volwassenen strookt. Bij het uitblijven hiervan zullen ze, wanneer ze het ouderlijk huis verlaten, verder uit de gemeente wegtrekken en niet enkel de kostprijs van huisvesting zal hierbij een rol spelen. Er zijn seniorencentra, een family corner, wel, er moet ook een jongerenhuis zijn. Ontmoetingsplaatsen zoals het Flageyplein moeten er in Ukkel zijn. Een artistiek directeur moet in het Cultureel Centrum aangeworven worden waardoor er verjonging en diversifiëring in de programmatie aangebracht kan worden. Cultuur moet een prominentere rol in het secundair onderwijs spelen en de gemeente moet met de verschillende inrichtende machten contact opnemen en hen voorstellen om bijvoorbeeld te aanvaarden dat er in de klassen toneelgespeeld wordt.

De gemeente moet een luisterend oor bieden voor de behoeften van creatieve expressie van zijn inwoners en activiteiten, voorstellingen, vertoningen steunen of organiseren die jonge en iets minder jonge artiesten de gelegenheid bieden om hun talent met het publiek te delen en ondertussen sociale banden te smeden.

Het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs mag zijn kwaliteit niet uit het oog verliezen. In antwoord op de door de ouders geformuleerde verzoeken, moet een uitbreiding van het gemeentelijke kinderdagverblijf van de Kat, alsook een uitbreiding van de opvanghalte van Sint-Job bestudeerd worden. De inwoners van een wijk moeten in veel ruimere mate dan vandaag het geval is toegang hebben tot de schoolpleinen om er evenementen te organiseren.

Omdat talenkennis in de zoektocht naar werk van essentieel belang is, wenst Ukkel Vooruit een beter talenonderwijs in de Ukkelse scholen en taaluitwisseling tussen Ukkelse jongeren en jongeren uit gemeenten in Vlaanderen.

 

De veiligheidsuitdaging

Veiligheid is de eerste van onze vrijheden zonder welke de andere niet bestaan.

Men moet de strijd aanbinden tegen nieuwe vormen van criminaliteit die opkomen zoals diefstal uit de huizen van ouderen, computercriminaliteit (intimidatie van sommige jongeren op sociale netwerken, ...) of het lastigvallen van jonge vrouwen op straat.

We moeten voorrang geven aan de preventie van en de strijd tegen het gewelddadig radicalisme.

Een betere samenwerking tussen politie en gemeentediensten in de strijd tegen asociaal gedrag garanderen en de strijd tegen dealers en de preventieacties in de scholen tegen druggebruik versterken, zijn ook noodzakelijk.

De noodzakelijke aanwervingen van politieagenten om het organieke kader van de politiezone in te vullen, met meer bepaald het doel om het aantal wijkagenten uit te breiden, moeten gebeuren.

De aanwezigheid van gemeenschapswachten op gevoelige plaatsen (parken, schoolomgeving, sommige haltes van openbaar vervoer, ...) moet uitgebreid worden.

De politiezone Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem is zowel op het gebied van haar organisatie, als van haar werking, klinkklare onzin. De Ukkelaars moeten vragen om de zone in twee te splitsen en dat Ukkel een zone wordt die uit één gemeente bestaat.

De activiteit van de dienst die de gemeentelijke administratieve sancties als taak heeft, moet ontwikkeld worden en hiervoor moet er meer personeel komen.

 

De betuursuitdaging

De bevolking verwacht meer transparantie van de politieke wereld. Een openbaar kadaster met alle mandaten en verloningen van de gemeentelijke mandatarissen (en niet enkel sommige zoals vandaag) moet op de website van de gemeente gepubliceerd worden.
Het aantal gemeentelijke vzw’s moet verminderd worden en ze moeten alle gratis door leden van het College voorgezeten worden. Eén keer per jaar moeten de vertegenwoordigers van de gemeente in de vzw’s en intercommunales een verslag aan de gemeenteraad voorleggen.

De transversaliteit tussen de verschillende gemeentelijke diensten en binnen het College moet versterkt worden en de Algemene Beleidsverklaring van het College aan de start van de legislatuur moet er een echt actieplan van worden.

Het beheer van menselijke middelen moet geoptimaliseerd worden en de uitwerking van individuele en collectieve personeelsopleidingsplannen moet systematisch worden.
De sociale dialoog moet permanent beoefend, politisering van het personeel vermeden en de synergieën en samenwerking tussen gemeente en OCMW moet versterkt worden door de sociale opdrachten terug in het hart van de activiteiten van die laatste te plaatsen.

De gemeentefinanciën moeten met strenge hand beheerd worden en het begrotingsevenwicht moet rusten op de beheersing van de uitgaven en niet op nieuwe belastingen. Het percentage van de opcentiemen op de onroerende voorheffing is vandaag in Ukkel hoger dan het gewestelijke gemiddelde en weegt zwaar door in de financiën van sommige gezinnen en sommige bedrijven.

De raadplegingen in het geval van projecten van heraanleg van de openbare ruimte moeten zo veel als mogelijk in aanloop naar het uitwerkingsproces van de projecten plaatsgrijpen. De toetreding tot een elektronisch participatief platform zoals Fluicity zou de permanente dialoog tussen het College en het Gemeentebestuur en de burgers faciliteren.

Hebt u zin om meer te weten over ons project? Neem dan contact op met een kandidaat van Ukkel Vooruit of maak kennis met het boek van een zeventigtal bladzijden dat door Marc Cools geschreven werd op basis van zijn ervaringen bij het beheer van onze gemeente en van de ontmoetingen die hij met talrijke burgers en actoren van het maatschappelijke middenveld had.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page